Regulamin

Regulaminu turnieju „Pińczowski Futsal”

Pkt.1

Organizatorem turnieju jest Urząd Miejski w Pińczowie, współorganizatorem Eko-Rozwój Ponidzie oraz Hala Widowiskowo-Sportowa POKSTiR. Koordynatorami turnieju są Łukasz Biały tel. 509 791 018 i Grzegorz Toboła tel. 732 583 943.

Pkt.2

Turniej odbędzie się w Hala Widowiskowo-Sportowa POKSTiR, ul. Republiki Pińczowskiej 42 w Pińczowie od dnia 25 listopada 2017.

Pkt.3

Zespół zostanie dopuszczony do rozgrywek po spełnieniu wszystkich wymogów organizacyjnych tj. po przedłożeniu imiennego składu drużyny, oświadczenia oraz po uregulowaniu należności finansowych przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

Pkt.4

Dopuszczalny jest udział w rozgrywkach czynnych zawodników zrzeszonych w klubach PZPN.

Pkt.5

Drużyna może w swoim składzie posiadać zawodników którzy mają ukończone minimum 17 lat (rocznik 2000 i starsi). Zawodnicy przystępujący do meczu są zobowiązani do posiadania dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego jednoznacznie tożsamość oraz wiek zawodnika (paszport, książeczka wojskowa, prawo jazdy). Drużyna może zgłosić maksymalnie 15 zawodników. W przypadku zawodników niepełnoletnich kapitan drużyny ponosi za nich pełną odpowiedzialność oraz ma obowiązek posiadać zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w turnieju i taką zgodę na prośbę organizatora przedstawić.

Pkt.6

Protesty kapitanów odnośnie tożsamości zawodnika mogą być składane najpóźniej do 48 godzin od zakończenia danego meczu do Organizatora. W sprawach spornych decyduje Organizator.

Pkt.7

Wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego jest równoznaczne z przegraniem przez drużynę spotkania walkowerem w stosunku 0: 5 .

Pkt.8

Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach z numerami, przy czym bramkarze obydwu zespołów muszą różnić się ubiorem od pozostałych zawodników. W razie jednakowych kolorów koszulek obydwu drużyn, ich zmiany dokonuje drużyna będąca gospodarzem spotkania.

Pkt.9

W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień (żółta kartka) oraz wykluczeń (czerwona kartka). Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego.

Pkt.10

Zawodnik ukarany wykluczeniem (czerwona kartka) jest automatycznie wykluczony z gry w najbliższym spotkaniu swojej drużyny. Kara ta jest niezależna od dalszych ewentualnych konsekwencji. W przypadku stwierdzenia udziału w spotkaniu zawodnika ukaranego w poprzednim meczu wykluczeniem, drużyna winnego zawodnika przegrywa walkowerem w stosunku 0 : 5 .

Pkt.11

Wszystkie sprawy związane z karami rozpatrywane będą przez Organizatora w oparciu o Sankcje Karne, przedstawione w dalszej części niniejszego Regulaminu.

Pkt.12

Wszystkie spotkania rozegrane zostaną zgodnie z harmonogramem spotkań przekazanym kapitanom drużyn oraz udostępnionym publicznie na stronie internetowej turnieju. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie, jednak w takim przypadku niezwłocznie poinformuje kapitanów drużyn.

Pkt.13

Zespół ma być gotowy do gry o wyznaczonej godzinie przewidzianej terminarzem rozgrywek. Czas oczekiwania na drużynę wynosi 5 minut.

Pkt.14

O ostatecznej kolejności rozgrywek w tabeli decydują :

 • większa ilość zdobytych punktów,

 • przy równej ilości punktów, korzystniejszy bilans bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

 • korzystniejsza różnica bramek (pomiędzy zainteresowanymi drużynami),

 • większa ilość zdobytych bramek (pomiędzy zainteresowanymi drużynami),

 • mniejsza ilość straconych bramek (pomiędzy zainteresowanymi drużynami),

 • większa różnica bramek w całym turnieju,

 • większa ilość zdobytych bramek w całym turnieju,

 • mniejsza ilość straconych bramek w całym turnieju.

Pkt.15

Niniejszy Regulamin wraz z Przepisami Gry FIFA jest jedyną podstawą rozgrywek. Powoływanie się na precedensy z poprzednich edycji rozgrywek jest niedopuszczalne.

PRZEPISY GRY

Pkt.16

Zespoły przystępują do gry w składach pięcioosobowych (bramkarz + 4-ech zawodników w polu). Podczas trwania spotkania wolno wymieniać dowolną ilość zawodników. Zmiany ,,w locie ” mogą być dokonywane podczas gry, za wyjątkiem zmiany bramkarza, która wymaga przerwy w grze i zgody sędziego. Zmiany zawodników muszą być dokonywane w odpowiednim miejscu tj. “w strefie zmian“ przy czym zawodnik wchodzący może włączyć się do gry, nie wcześniej niż zawodnik schodzący opuści pole gry. Zawodnik, który został zmieniony może powrócić na boisko jako zmiennik następnego gracza. Jeżeli w wyniku wykluczeń lub innych zdarzeń w zespole pozostanie mniej niż 3 zawodników, mecz należy zakończyć.

W sytuacji gdy:

 • podczas ,, lotnej “ zmiany zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko wcześniej niż zmieniany zawodnik całkiem opuści pole gry, to sędzia przerywa grę, udziela zawodnikowi wchodzącemu napomnienia (żółta kartka) a grę wznawia rzutem wolnym pośrednim z miejsca gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry,

 • podczas “lotnej” zmiany zawodnik zmieniający wejdzie na boisko lub zawodnik zmieniany zejdzie z boiska w miejscu poza “strefą zmian”, to wówczas sędzia nie przerywa gry, lecz w najbliższej przerwie udziela winnym zawodnikom napomnienia (żółta kartka).

Pkt.17

Zawodnik nie może mieć na sobie podczas gry niczego, co mogłoby w jakikolwiek sposób zagrażać bezpieczeństwu innych zawodników. Standardowe wyposażenie zawodników to: koszulka, spodenki, skarpety i obuwie. Jedynym dozwolonym rodzajem obuwia jest obuwie płócienne, z miękkiej skóry lub materiału skóropodobnego (skaj, derma) z podeszwami gumowymi lub z podobnego materiału. Używanie obuwia jest obowiązkowe.

Pkt.18

Do prowadzenia zawodów muszą być wyznaczeni sędziowie. Uprawnienia sędziów i posługiwanie się prawem nadanym im przez Przepisy Gry, rozpoczynają się z chwilą wejścia na boisko. Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane podczas chwilowej przerwy w grze oraz gdy piłka jest poza grą. Zawodnik rezerwowy również podlega władzy i jurysdykcji sędziów, niezależnie od tego czy bierze udział w grze czy też przebywa na ławce rezerwowych. Ta sama sytuacja dotyczy wszystkich zawodników po zakończeniu spotkania, aż do momentu opuszczenia przez sędziów boiska. Rozstrzygnięcia sędziów dotyczące faktów związanych z grą, jak również i wyniku meczu są ostateczne.

Pkt.19

Czas trwania gry wynosi 2×20 minut, z minutową przerwą pomiędzy nimi. Mecz kończy się syreną i zakończeniem lotu piłki.

Pkt.20

Przed rozpoczęciem gry wszyscy zawodnicy muszą się znajdować się na własnych połowach boiska a zawodnicy drużyny nie rozpoczynającej gry, muszą się znajdować w odległości co najmniej 3-ech metrów od piłki. Piłka jest w grze w momencie, kiedy zagrana przejdzie drogę równą jej obwodowi (62 – 64 cm) . Zawodnik rozpoczynający grę nie może ponownie zagrać piłki, zanim nie zostanie ona zagrana przez innego zawodnika. Z rozpoczęcia gry nie można zdobyć bramki bezpośrednio.

Pkt.21

Piłka jest w grze w czasie od chwili rozpoczęcia, aż do chwili zakończenia gry, także wówczas, gdy:

 • odbije się od słupka bramkowego lub poprzeczki i zostanie w obrębie boiska,

 • odbije się od sędziego, który w danej chwili znajduje się na boisku i pozostanie w obrębie boiska,

 • powstało domniemane przewinienie a sędzia nie podjął decyzji (przywilej korzyści).

Linie ograniczające dane pole gry, należą do powierzchni tych pól.

Piłka jest poza grą kiedy:

 • całym swoim obwodem przejdzie, po ziemi lub w powietrzu, poza linię bramkową lub boczną,

 • wypadnie na trybuny,

 • dotknie sufitu,

 • gra została przerwana przez sędziego.

Pkt. 22

Bramka jest zdobyta, jeśli piłka całym swoim obwodem, po ziemi lub w powietrzu, przekroczy linię bramkową pomiędzy słupkami i poprzeczką i nie zawini przy tym jej zdobywca lub jego współpartner. Sędzia również uzna bramkę w sytuacji, gdy jej zdobycie poprzedziła niezgodna z przepisami interwencja zawodników drużyny broniącej (przywilej korzyści).

Pkt.23

Rzuty wolne dzielą sie na dwie grupy:

 • bezpośrednie, z których można uzyskać bramkę bezpośrednio na drużynie która zawiniła,

 • pośrednie, z których bramka może być zdobyta tylko wtedy, kiedy piłka zanim wpadnie do bramki, zostanie dotknięta lub zagrana przez innego zawodnika poza wykonawcą rzutu.

Pkt.24

Drużyna, której zawodnik rozmyślnie dokona jednego z niżej wymienionych przewinień:

 1. kopnie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,

 2. podstawi nogę przeciwnikowi powodując jego upadek,

 3. skoczy na przeciwnika,

 4. zaatakuje przeciwnika w sposób gwałtowny lub niebezpieczny,

 5. zaatakuje przeciwnika z tyłu, mimo iż ten mu nie przeszkadza,

 6. uderzy, usiłuje uderzyć przeciwnika lub plunie na niego,

 7. zatrzyma przeciwnika,

 8. odpycha przeciwnika,

 9. zatrzyma przeciwnika barkiem (atak ciałem),

 10. zagra piłkę ręką,

winna być ukarana rzutem wolnym bezpośrednim, który wykona drużyna przeciwnika z miejsca przewinienia. Powyższe faule są akumulowane. Gdy jednego z w/w przewinień dokona zawodnik drużyny broniącej we własnym polu karnym, to jego drużyna winna być ukarana rzutem karnym, bez względu na miejsce położenia piłki (za wyjątkiem zagrania wślizgiem, który karany jest tylko w zasięgu gry) pod warunkiem,że znajdowała się ona w grze.

Drużyna,której zawodnik popełni jedno z następujących przewinień polegających na:

 1. grze w sposób niebezpieczny tzn. gdy w zasięgu gry zawodnik:

  • podnosi zbyt wysoko nogę (ponad biodro przeciwnika),

  • pochyla głowę zbyt nisko (poniżej biodra przeciwnika),

  • w podskoku wysuwa nogę w kierunku przeciwnika,

  • wykonuje nożyce przy przeciwniku,

  • atakuje piłkę nogą wyprostowaną do przodu,

  • wybija lub usiłuje wybić piłkę nogą z rąk bramkarza,względnie głową,gdy bramkarz trzyma piłkę przy piersi,

  • wysuniętą nogą utrudnia bramkarzowi wprowadzenie piłki do gry,

 1. rozmyślnym przeszkadzaniu przeciwnikowi,bez zamiaru zagrania piłki tzn.przebiega pomiędzy nim a piłką lub manewrowaniem tułowia utrudnia mu dostęp do piłki,

 2. będąc bramkarzem i znajdując się na własnej połowie boiska, dotyka lub przytrzymuje piłkę nogami (nawet ją prowadząc) lub rękami dłużej niż 4 sekundy, pomimo tego, że piłka została zagrana przez zawodnika drużyny przeciwnej,

winna być ukarana rzutem wolnym pośrednim, który wykona drużyna przeciwna z miejsca przewinienia. Jeżeli w/w przewinienie miało miejsce w polu karnym drużyny broniącej, to rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego, najbliżej miejsca przewinienia.

Pkt.25

Zawodnik powinien być ukarany karą napomnienia (żółta kartka) w sytuacji, gdy :

 • słownie lub czynnie wyraża swoje niezadowolenia z decyzji sędziego,

 • rozmyślnie zagra piłkę ręką,

 • rozmyślnie zatrzyma przeciwnika za koszulkę,

 • rozmyśnie podłoży nogę przeciwnikowi powodując jego upadek,

 • usiłuje kopnąc lub uderzyć przeciwnika lub współpartnera,

 • nie zachowa, na polecenie sędziego, odległości 5 metrów od piłki w czasie wykonywania rzutu wolnego, rożnego itd. przez drużynę przeciwną,

 • odkopie lub odrzuci piłkę po gwizdku sędziego,

 • podczas zmiany lotnej wejdzie na boisko nim jego współpartner je opuści (6 zawodnik),

 • celowo zagra piłkę przed gwizdkiem sędziego, reklamując wcześniej odległość zawodników drużyny przeciwnej,

 • wyskoczy z muru po gwizdku sędziego lecz przed wprowadzeniem piłki do gry podczas wykonywania rzutu wolnego przez drużynę przeciwną,

 • wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego,

 • rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego,

 • popełni innego rodzaju czyn, który sędzia zakwalifikuje jako niesportowe zachowanie się.

Pkt.26

Zawodnik musi być ukarany karą wykluczenia (czerwona kartka) w sytuacji gdy dopuści się jednego z niżej wymienionych przewinień:

 • po otrzymaniu kary napomnienia (żółta katka) dopuści się kolejnego przewinienia podlegającego karze napomnienia (druga żółta kartka),

 • dopuści się rozmyślnego przerwania w sposób niedozwolony akcji przeciwnika będącego w korzystnej sytuacji do zdobycia bramki (zatrzymanie za koszulkę, zatrzymanie piłki ręką, wykonanie wślizgu – tzw.,,akcja ratunkowa”),

 • gwałtownie protestuje przeciwko decyzji sędziego, używając przy tym słów wulgarnych lub obraźliwych,

 • rozmyślnie kopnie lub usiłuje kopnąć przeciwnika lub współpartnera,

 • rozmyślnie uderzy lub usiłuje uderzyć przeciwnika lub współpartnera,

 • popełni innego rodzaju czyn kwalifikujący się i uznany przez sędziego jako wybitnie niesportowe zachowanie się.

Wykluczenie z gry (czerwona kartka) zawodnika, w aspekcie kary indywidualnej, sprowadza się do 2-minutowego osłabienia drużyny. Zawodnik wykluczony z gry nie może ponownie wejść na boisko ani przebywać na ławce zawodników rezerwowych. Jego zespół, po upływie 2-ch minut od momentu usunięcia winnego zawodnika może uzupełnić swój skład. O ile przed upływem regulaminowych 2-ch minut drużyna, która jest osłabiona traci bramkę, może natychmiast uzupełnić swój skład, ale:

 • gdy gra 5 zawodników przeciwko 4 zawodnikom i zespół z większą ilością zawodników zdobędzie bramkę, to zespół z 4 zawodnikami może uzupełnić skład,

 • jeżeli obydwa zespoły grają 4 zawodnikami i padnie bramka, to obydwa zespoły uzupełniają swoje składy,

 • jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 3 zawodnikom lub 4 zawodników gra przeciwko 3 zawodnikom i zespół z większą ilością zawodników zdobędzie bramkę, to zespół z 3 zawodnikami może uzupełnić swój skład tylko o 1 zawodnika,

 • jeżeli drużyny grają w składach 3-osobowych i padnie bramka, to zespoły te nogą uzupełnić składy tylko o 1 zawodnika,

 • w każdym przypadku, jeżeli bramkę zdobędzie zespół z mniejszą ilością zawodników, to gra toczy sie dalej bez zmiany ilości zawodników,

 • jeżeli w obu zespołach zostanie po 4 zawodników, to nie ma ma możliwości uzupełnienia składu

Pkt.27

Podczas wykonywania rzutu wolnego, rożnego, autu zawodnicy drużyny przeciwnej, mają obowiązek znajdować się co najmniej 5 metrów od piłki do czasu aż znajdzie się ona w grze. W sytuacji korzystnej dla drużyny poszkodowanej, sędzia może zezwolić na wykonanie rzutu wolnego, rożnego, autu bez sygnału gwizdkiem, pomimo nie zachowania przepisowej odległości od piłki przez zawodników drużyny przeciwnej (przywilej korzyści). W innym przypadku wykonanie rzutu musi być poprzedzone gwizdkiem. Wykonanie rzutu wolnego, rożnego, autu ”na gwizdek” w sytuacji, gdy drużyna poszkodowana reklamuje odległość od piłki zawodników drużyny przeciwnej, przysługuje tylko i wyłącznie zespołowi wykonującemu rzut. Jeżeli drużyna wykonuje rzut wolny, od bramki, aut dłużej niż 4 sekundy, sędzia dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej.

Pkt.28

Faule akumulowane obejmują faule karane rzutami wolnymi bezpośrednimi zgodnie z Pkt.26.

Przy pierwszych 5-ech faulach akumulowanych popełnionych przez każdy zespół w czasie jednej połowy meczu zawodnicy drużyny przeciwnej mają prawo ustawić mur obronny. Począwszy od 6-ego zarejestrowanego faulu jednej z drużyn w każdej połowie meczu:

 • drużyna, która go popełniła nie może ustawić muru obronnego,

 • zawodnik wykonujący rzut musi być właściwie zidentyfikowany,

 • bramkarz musi pozostać we wlasnym polu karnym, w odległości co najmniej 5 m od piłki,

 • wszyscy pozostali zawodnicy muszą pozostawać na boisku poza umowną linią równoległą do linii bramkowej przechodzącą przez punkt położenia piłki i będącą poza polem karnym. Muszą znajdować się co najmniej 5m od piłki i nie mogą przeszkadzać wykonawcy rzutu wolnego. Żaden zawodnik nie może przekroczyć wspomnianej umownej linii zanim piłka nie zostanie zagrana.

W momencie odgwizdania 6-ego faulu akumulowanego, czas gry zostaje zatrzymany do momentu wznowienia gry gwizdkiem przez sędziego.

Pkt.29

Naruszenia/sankcje:

Jeśli zawodnik drużyny broniącej naruszy przepisy o faulach akumulowanych (Pkt.28):

 • rzut wolny będzie powtórzony (jeśli bramka nie zostanie zdobyta),

 • rzut wolny nie będzie powtórzony (jeśli bramka zostanie zdobyta).

Jeśli współpartner wykonawcy rzutu naruszy przepisy Pkt.28:

 • rzut wolny będzie powtórzony (jeśli bramka zostanie zdobyta),

 • rzut wolny nie będzie powtórzony (jeśli bramka nie zostanie zdobyta).

Jeżeli wykonawca rzutu naruszy przepisy po wprowadzeniu piłki do gry, sędzia przyzna rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej, z miejsca gdzie nastąpiło naruszenie przepisów (w przypadku, gdy nastąpiło ono w polu karnym, rzut wolny pośredni zostanie wykonany z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia).

Pkt.30

Rzut karny dyktuje się za przewinienia pkt.26 (a-k) popełniony przez drużynę broniącą w obrębie własnego pola karnego. Rzut karny wykonuje się z punktu karnego, znajdującego sie na linii pola karnego w odległości 6 metrów od linii bramkowej. Podczas wykonywania rzutu karnego wszyscy zawodnicy muszą znajdować sie poza polem karnym w odległości co najmniej 5 metrów od punktu karnego. Bramkarz drużyny broniącej, musi stać nieruchomo na własnej linii bramkowej, nie odrywając stóp aż do momentu, gdy wykonawca rzutu zagra piłkę. Wykonanie rzutu karnego musi być poprzedzone gwizdkiem.

Pkt.31

Jeżeli piłka opuści plac gry lub wypadnie na trybuny, to sędzia dyktuje rzut z autu z miejsca, w którym je opuściła. Rzut z autu wykonuje się z linii bocznej boiska (piłka na linii). Zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się w odległości 5 metrów od miejsca, z którego wykonywany jest rzut z autu. Z rzutu z autu nie można zdobyć bramki bezpośrednio. Wykonawca rzutu z autu w momencie uderzenia piłki obiema stopami musi się znajdować na zewnątrz linii bocznej.

W sytuacji gdy:

 • wprowadzenie piłki do gry odbyło się z innego miejsca niż punkt, w którym piłka wyszła poza linię boczną lub wykonawca rzutu stał na linii bocznej albo boisku, to rzut z autu wykona zawodnik drużyny przeciwnej,

 • rzut z autu zostanie wykonany z “ruchomej piłki”, to rzut z autu wykona zawodnik drużyny przeciwnej.

Pkt.32

Jeżeli piłka całym swoim obwodem przekroczy linię bramkową i była zagrana ostatnio przez zawodnika drużyny atakującej, to sędzia nakazuje wznowienie gry rzutem od bramki. Rzut od bramki wykonuje bramkarz stojący w obrębie własnego pola karnego, wprowadzając piłkę do gry ręką. Piłka jest w grze gdy opuści pole karne. W sytuacji, gdy po wykonaniu rzutu od bramki, bramkarz znajdujący się na własnej połowie boiska otrzyma z powrotem piłkę od współpartnera, dotyka ją rękami lub nogami, zanim przekroczyła ona linię środkową boiska lub została zagrana przez zawodnika drużyny przeciwnej, to sędzia przerywa grę i dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej z miejsca gdzie bramkarz powtórnie dotknął piłki. W sytuacji, gdy rzut od bramki nie zostanie wykonany w ciągu 4 sekund, licząc od momentu, w którym bramkarz wejdzie w posiadanie piłki, to sędzia przyznaje rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej, który wykonany zostanie z linii pola karnego. Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z rzutu od bramki.

SANKCJE KARNE

Dla zawodników ukaranych napomnieniem (żółta kartka):

 1. Kara zakazu gry w jednym spotkaniu, po otrzymaniu w meczu dwóch napomnień (2 ż.k.) oraz po otrzymaniu przez zawodnika trzeciego kolejnego napomnienia.

 2. Kara zakazu gry w dwóch spotkaniach, po otrzymaniu przez zawodnika szóstego kolejnego napomnienia.

 3. Kara zakazu gry w trzech spotkaniach, po otrzymaniu przez zawodnika dziewiątego kolejnego napomnienia.

Dla zawodników ukaranych wykluczeniem (czerwona kartka):

 1. Zawodnik po otrzymaniu kary wykluczenia, automatycznie nie może brać udziału w następnym spotkaniu.

 2. Po otrzymaniu drugiej kary wykluczenia, zawodnik pauzuje następne trzy mecze.

 3. Zawodnik otrzymuje karę zakazu gry w pięciu spotkaniach za:

  • trzecią karę wykluczenia,

  • gwałtowne protestowanie przeciwko decyzji sędziego, używanie w stosunku do niego słów wulgarnych lub obraźliwych,

  • brutalną grę (rozmyślne kopnięcie lub uderzenie przeciwnika lub współpartnera).

 1. Zawodnik otrzymuje karę dyskwalifikacji na okres jednego roku za przewinienie polegające na czynnym znieważeniu lub usiłowaniu znieważenia sędziego.

Kary mogą być wyższe o jedno lub dwa spotkania w sytuacji, gdy zawodnik po otrzymaniu kary wykluczenia, znajdując się poza boiskiem (po opuszczeniu ławki rezerwowych), w dalszym ciągu zachowuje się w sposób wybitnie niesportowy.

Kary dla winnych zawodników ustalone są tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego opisu wydarzeń związanych z karami indywidualnymi, przedstawionego przez sędziego w sprawozdaniu z meczu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wymiaru kary dla winnego zawodnika w sytuacji, gdy zaistnieją trudności w zakwalifikowaniu przewinienia do odpowiedniego punktu powyższych Sankcji Karnych.

 2. Na terenie hali sportowej, w której odbywać się będą mecze, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.

 3. Za rzeczy pozostawione w szatniach Organizator nie odpowiada.

 4. Organizator oddaje zespołowi do dyspozycji szatnię za którą zespół bierze odpowiedzialność.

 5. Zawodnicy grają na własną odpowiedzialność i organizator nie ubezpiecza ich od kontuzji/wypadków podczas turnieju. Wszelkie ubezpieczenia zawodnicy organizują we własnym zakresie – mogą się ubezpieczyć wedle własnego uznania lub podlegają ubezpieczeniom w zakładzie pracy.

 6. W sprawach spornych decyduje Organizator.